اساتید حق التدریس

نام:علی

نام خانوادگی: انصاری

رشته و مدرک تحصیلی: ریاضی/دکتری

گروه آموزشی: ریاضی

ansari

نام:مینا

نام خانوادگی: بهیان

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی/دکتری

گروه آموزشی: مدیریت

 

نام:محمد

نام خانوادگی: خصم افکن

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی/دکتری

گروه آموزشی: مدیریت

 khasmafkan

نام:زهرا

نام خانوادگی: زمانی نوکابادی

رشته و مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی0دکتری

گروه آموزشی: اقتصاد

 

نام:حسین

نام خانوادگی: عابدی

رشته و مدرک تحصیلی: ریاضی محض/دکتری

گروه آموزشی: ریاضی

 

نام:حسن

نام خانوادگی: قربانی

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی/دکتری

گروه آموزشی: مدیریت

 

نام:عبدالوهاب

نام خانوادگی: محمدی

رشته و مدرک تحصیلی: روانشناسی/دکتری

گروه آموزشی: روانشناسی

abdolvahab

نام:ناصر

نام خانوادگی: نعمت­ بخش

رشته و مدرک تحصیلی: تحقیق درعملیات/دکتری

گروه آموزشی: مدیریت

 

نام:قدرت­ الله

نام خانوادگی: نوروزی

رشته و مدرک تحصیلی: حقوق/دکتری

گروه آموزشی: حقوق

 

نام: محسن

نام خانوادگی: امینی

رشته و مدرک تحصیلی: ریاضی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: کلیه رشته های تحصیلی

 

نام:مسعود

نام خانوادگی: خسروی

رشته و مدرک تحصیلی: حقوق/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: حقوق

khosravi

نام:یاسر

نام خانوادگی: روغنی

رشته و مدرک تحصیلی: ریاضی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: ریاضی

roghani

نام:مرجان

نام خانوادگی: زرندی

رشته و مدرک تحصیلی: جامعه شناسی فرهنگی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: روانشناسی

zarandi

نام:مجید

نام خانوادگی: سدیدی

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مدیریت

sadidi

نام:زهرا

نام خانوادگی: شکرچی زاده

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی(بازاریابی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مدیریت

shekarchi 

نام:مهشید

نام خانوادگی:شهرزادی

رشته و مدرک تحصیلی: حسابداری/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: حسابداری

shahrzadi 

نام:زهرا

نام خانوادگی: شیریان

رشته و مدرک تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: عمومی

shireyan
 

نام:زهراالسادات

نام خانوادگی: شریف ­النسبی

رشته و مدرک تحصیلی: آمار/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: آمار و ریاضی

 

نام:علیرضا

نام خانوادگی: صادقیان

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مدیریت

 

نام:سیدتقی

نام خانوادگی: موسوی

رشته و مدرک تحصیلی: معارف اسلامی/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: معارف اسلامی

 

نام:حسین

نام خانوادگی: واعظ

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مدیریت

 vaez

نام:ساناز

نام خانوادگی: یونس­ پور

رشته و مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: اقتصاد

 yonespor

نام:محمدامین

نام خانوادگی: پیام

رشته و مدرک تحصیلی: حسابداری/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: حسابداری

payam 

نام:ابراهیم

نام خانوادگی: ترکی

رشته و مدرک تحصیلی: فقه و مبانی حقوق/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: معارف اسلامی

torki

نام:هما

نام خانوادگی: جواهری

رشته و مدرک تحصیلی: گرافیک/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: هنر

 

نام:احمدرضا

نام خانوادگی: داودی

رشته و مدرک تحصیلی: معارف اسلامی/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: معارف اسلامی

 

نام:منوچهر

نام خانوادگی: شیروانی

رشته و مدرک تحصیلی: حقوق/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: حقوق

shirvani

نام:حسین

نام خانوادگی: قدرتی

رشته و مدرک تحصیلی:حقوق/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: حقوق

 

    

آدرس:اصفهان - دروازه شیراز - کیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز - بعد از پل راه آهن - روبروی اداره شماره گذاری (جنب اداره گمرک)

تلفن تماس:36540168 - 031    تلفکس: 36540830 - 031   کدپستي:79989-81691

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir